RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest TM Studio Monika Sokołowska-Świderska z siedzibą przy ul. Legnickiej 52, 54 204 Wrocław, tel. +48 71 358 26 99, adres e-mail: tmstudio@tmstudio.pl

2. Celem zbierania danych jest wykonanie przedmiotu umowy sprzedaży towarów.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonanie umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy sprzedaży towaru z rabatem. Podanie danych w postaci numeru telefonu jest dobrowolne i niezbędne do uzyskania rabatu na zakup towaru.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym upłynął okres rękojmi i gwarancji na kupiony towar.